СПЕЦІАЛЬНОСТІ та СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Кафедра систем управління літальних апаратів (СУЛА)

  До кінця сторінки   Детальніше про спеціальності   Працевлаштування
 
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

    Спеціальності кафедри по напрямку
«Системна інженерія»

Галузь знань15. Автоматизація та приладобудування
Спеціальність151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  Детальніше Галузь знань12. Інформаційні технології
Спеціальність126. Інформаційні системи та технології
  Детальніше
ЗНО: 2. Математика 0,35; 3. Фізика або англійська мова 0,25
Форма навчання: денна, заочна.
Мови навчання: українська, англійська

 
Контакти: Корпус №5, кім. 5-501, 5-502, 5-507

- кафедри
(044) 406-74-27, (5.513, кімната викладачів)
(044) 406-71-84, (044) 408-58-43.

    Завідувач кафедрою СУЛА

-   Азарсков Валєрій Миколайович , д.т.н., професор
(044) 497-81-86,
(+38) 067-466-32-71.
 
- mail: azarskov@nau.edu.ua
- mail: valerii@i.ua

 
  До меню сторінки
  ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
  Завантажити у форматі *.PDF

 

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології орієнтована в першу чергу на підготовку професійних кадрів, здатних вирішувати питання створення та експлуатації складних високоінтелектуальних технічних, кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем, з урахуванням світових тенденцій в найбільш розвинених державах світу.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація, ракетно-космічна техніка, роботизовані комплекси сучасних підприємств, які являються пріоритетними в будь-якій розвиненій країні світу, тому що в значній мірі впливають на її майбутнє, корпоративних та фінансових структур тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

Спеціалізації:

 • Системи управління і автоматики літальних апаратів;
 • Комп’ютеризовані системи та робототехніка;
 • Технології управління великими системами (організаційними).

 

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології орієнтована на міжнародний досвід та загальноприйняті в країнах Європи та Америки підходи до визначення областей освіти та науки, а також тенденції розвитку інформаційних технологій. Слід зазначити, що ускладнюються не тільки самі системи, а й діяльність з їх створення. Тенденції розвитку світового наукового та індустріального середовища вказують на необхідність створення спеціалізованої інфраструктури (названої ІТ-інфраструктурою), що забезпечує функціонування складних систем будь-якої конкретної галузі призначення.

У таких умовах розроблення інформаційних систем, комп’ютеризованих систем різноманітного призначення, систем управління широкого класу об’єктів і процесів здійснюється на основі компонентно-базового підходу з використанням наявних сервісів надання інфраструктури, платформ розроблення, програмних застосувань та інших. Різноманітні системи «вписуються» в єдину ІТ-інфраструктуру, забезпечуючи умови для зменшення вартості і збільшення ефективності управління та прийняття рішень.

Підготовка фахівців такого рівня дозволить забезпечити інтеграційну роль усіх компонентів інформаційних технологій в єдиний комплекс програмного, інформаційного, комунікаційного та інших видів забезпечення.

На теперішній час інформаційні технології широко впроваджуються в найбільш розвинених в технологічному плані країнах світу в авіаційній, ракетно-космічній галузях, роботизованих комплексах сучасних підприємств, створенні систем стабілізації і управління пілотованими і безпілотними літальними апаратами, високоточною зброєю, забезпечуючи підтримку науково-технічного потенціалу, досягнення довгострокових інтересів Держави у сфері безпеки і оборони, зміцнення її суверенітету, а також у сфері послуг та бізнес процесів, зі створення та реалізації високоавтоматизованих систем управління та керування процесами виготовлення продукції.

Спеціалізація:

 • Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління.


УВАГА!

Студенти, що навчались англійською мовою, додатково до диплому про вищу освіту отримують відповідний сертифікат, що дає суттєві переваги при працевлаштуванні.
Диплом фахівця нашого університету визначається в понад 200 країнах світу, які входять до Міжнародної організації цивільної авіації – ICAO.

 
  Системна інженерія

Системна інженерія – це новий престижний напрям, що узагальнує не лише спеціальності 151 та 126. Цей напрям виник в найбільш розвинених державах світу як нагальна потреба індустрії, бізнесу, наукових досліджень у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації складних високоавтоматизованиx технічних кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація і космонавтика, роботизовані комплекси сучасних підприємств тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

При сучасних жорстких вимогах до якості складної техніки, зростаючій конкуренції при її створенні конче потрібні у всьому світі професіонали, які володіють сучасними наукоємними технологіями, чітко знають як забезпечити високу якість функціонування складних технічних систем і підтримувати конкурентоспроможність як випускаємої продукції так і організацій у реальних ринкових умовах. Вирішення цих завдань можливо лише при широкому застосуванні інформаційних технологій, які сьогодні використовуються у всіх сферах діяльності людини.

При цьому враховується, що абсолютна більшість сучасних складних систем розробляються як програмно-інтенсивні системи, засновані на комп’ютерних технологіях, а програмна інженерія розглядається як домен, фундаментальні організаційні, проектні і технічні процеси в якому повністю гармонізовані з фундаментальними процесами системної інженерії.

Особливу актуальність системній інженерії надає те, що вона об’єднує інші дисципліни і спеціальності і забезпечує потреби суспільства в наданні необхідних йому продукції і послуг.

Свідоцтвом актуальності системної інженерії слугує той факт, що по цій тематиці тільки за один рік видано понад 20 книг, а за останні п’ять років прийнято біля тридцяти офіційних міжнародних стандартів.

Системна інженерія і пов’язані з нею дисципліни присутні в навчальних планах більшості провідних університетів світу (приклади курсів по тематиці системної інженерії можна знайти в розділі МІТ OpenCourseWare на порталі Массачусетського технологічного інституту). Для досягнення успіху системна інженерія, як міждисциплінарний напрям, активно використовує досягнення різних галузей знань.

При підготовці фахівців забезпечуються:

 • глибокі теоретичні знання електронної та комп’ютерної техніки, комп’ютерних технологій, сучасної теорії управління, інтелектуальних алгоритмів управління, тощо;
 • спроможність у своїй практичній роботі застосовувати новітні наукоємні технології створення та експлуатації конкурентоспроможних бортових кібернетичних систем для авіації, космонавтики, морського транспорту тощо;
 • здатність розробляти та впроваджувати новітні механізми та науково обгрунтовані алгоритми і програми управління роботизованими комплексами сучасних підприємств, фірмами та організаціями на основі системного підходу.

Випускник отримує гідну XXI століття фундаментальну системотехнічну, кібернетичну підготовку з науково-технічної експертизи якості та ефективності різних технічних комплексів і підприємств у реальних умовах їх функціонування: літальні апарати різного призначення авіаційні, космічні, морські об’єкти, складні роботизовані виробництва і технологічні процеси, процеси вирішення наукових проблем і таке інше).

Профілюючі дисципліни:

 • Теорія систем та системний аналіз
 • Об’єктно-орієнтоване та системне програмування
 • Основи теорії управління польотом
 • Комп’ютерна електроніка
 • Архітектура комп’ютерних систем
 • Комп’ютерні мережі
 • Системи управління базами даних
 • Мови програмування (Matlab, C++, Delphi, MatCad, Java, VHDL, C#, CADDS5i/OPTEGRA
 
 • Основи орієнтації і навігації рухомих об’єктів
 • Організація інформаційно-обчислювальних процесів
 • Оптимальні системи управління
 • Теорія автоматичного управління
 • Вступ в системне управління організаціями
 • Теорія і практика прийняття управлінських рішень
 • Економіка та організація виробництва
 • Проектування пристроїв та систем управління
 • Науково-технічна експертиза якості систем

За рахунок отриманої в університеті фундаментальної підготовки за фахом, після закінчення навчання, наші випускники працюють на престижних посадах як в Україні, так і за її межами генеральними директорами фірм і компаній, головними інженерами і конструкторами наукоємної техніки і технологій в авіаційній і космічній, приладобудівній і електронній галузях, в авіакомпаніях, викладачами вищих навчальних закладів, керівниками аналітичних підрозділів, фірм, банків, силових структур, митниці, провідними фахівцями, системними адміністраторами і інженерами-дослідниками в науково-дослідних і конструкторських організаціях, інститутах Національної академії наук України тощо, гарантовано отримуючи гідну заробітну платню.


На завершення пропануємо переглянути наступні посилання:

  Навчальні дисципліни   Навчальні матеріали   Студентське НТТ   Комп'ютерні класи


 
  До меню сторінки
  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Перелік інфраструктур або областей економіки, де можуть бути затребувані випускники за профільними спеціальностями кафедри.

 • Мінпромполітики України
 • Державний департамент авіації
 • Національні авіалінії України
 • Міжнародні авіалінії України
 • Експлуатаційні та ремонтні підприємства цивільної авіації (аеропорт "Бориспіль", "Київ", завод № 410 ЦА, ДЕЗ № 20 ЦА)
 • Державна акціонерна холдингова компанія "Артем"
 • АНТК Антонов
 • ВАТ НВО "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"
 • НДІ "Квант-Навігація"
 • Український технологічний центр оптичного приладобудування
 • ЦНДІ "Навігації і управління"
 • ПП "Ярос"
 • ПФ "Сфера"
 • ЗАТ "Авіакомпанія АЕРОСВІТ"
 • Авіакомпанія "DELTA"
 • КДАЗ "АВІАНТ"
 • ТОВ "ЦЕНТРРАДІОКОМПЛЕКТ"

  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.